Tag Archives: tatra

Kas ir vekseļi?

Tā kā pārsvarā aizdevumu līgumi Latvijā tiek noformēti par finanšu līdzekļu aizdošanu, tad ir svarīgi zināt, ka vekselis nav tas pats, kas aizdevuma līgums. Tas ir vērtspapīrs, bet vienlaicīgi arī rakstiski noformēta un vienpusēja saistība, saskaņā ar kuru parādnieks jeb vekseļa devējs pauž apņemšanos noteiktā termiņā samaksāt vekseļa turētājam konkrētu naudas summu.

Vekseli var arī formulēt kā parādzīmes konkrētu paveidu. Kad prece tiek pārdota uz parāda ar maksājuma atlikšanu, parādzīme fiksē to, kas kuram ir parādā un kad parāds jāatdod – arī tādā gadījumā, kad tiek aizdota nauda un tā jāatmaksā ar procentiem.

Kādi ir vekseļu veidi?

Ir divi vekseļu veidi – vienkāršais un pārvedu vekselis jeb tatra. Vienkāršais vekselis ir parādsaistības dokuments, ar kuru vekseļa devējs apņemas samaksāt vekseļa turētājam tajā norādīto naudas summu konkrētā laikā un vietā. Savukārt pārvedu vekselis jeb tartra ir kreditora (trasanta) rakstiska pavēle aizņēmējam (trasātam) samaksāt vekselī norādīto naudas summu trešajai personai (remitentam) noteiktā laikā un vietā.

Kopš 2013. gada Tieslietu ministrija izstrādājusi grozījumu Vekseļu likumā, tādējādi ļaujot izdot ne tikai papīra formas vekseli, bet arī elektronisko vekseli. Tas ir vērtspapīrs, kas ļauj tā turētājam gūt tiesības prasīt no vekseļa devēja vai akceptētāja samaksāt noteiktu naudas summu noteiktā termiņā un vietā. Elektroniskais vekselis or noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Kādas ir vekseļu kategorijas?

Šos vekseļus – vienkāršos un pārvedu – iedala vairākās subkategorijās, no kuriem populārākās ir: preču vekseļi, finanšu vekseļi, draudzības vekseļi.

Par preču vekseli sauc komerckredītu, ko pircējam piešķīris pārdevējs, pārdodot savu preci vai pakalpojumu. Šajā situācijā vekselis kalpo gan kā norēķinu līdzeklis, gan kredīta līdzeklis.

Savukārt finanšu vekselis saistīts ar budžeta finansējuma saņemšanu, kredīta izsniegšana, valūtas maiņu, algu izmaksu utt.

Draudzības vekselis ir dokuments, kuru abas puses izraksta bez preču piegādes, lai saņemtu no bankas naudu – tātad pēc būtības tas ir fiktīvs darījums. Par vienādu summu un ar vienādu maksāšanas termiņu abas puses (uzņēmumi vai fiziskas personas) viena otrai izraksta un pēc tam, iesniedzot bankā diskontam, saņem pretī naudu.

Kas jāiekļauj vekselī?

Formējot vekseli, obligāti jāiekļauj noteikts rekvizītu kopums. Pirmām kārtām svarīgi ir definēt, vai tas ir vienkāršs vai trata vekselis. Jāiekļauj arī beznosacījuma uzdevums maksāt noteiktu naudas summu, maksāšanas termiņa apzīmējums, maksāšanas vietas apzīmējums, personas vārds, kuras orderim izdarāma samaksa, izrakstīšanas vieta un laiks. Ja vekselis ir trata, jāuzraksta arī maksātāja (trasāta) vārds.

Kādas ir vekseļa funkcijas?

Tā kā vekseli var izmantot divējādi (kā kredīta un kā maksāšanas līdzekli), svarīgākā ir kredīta funkcija. Tādējādi tas tiek nodots jaunā vekseļa ņēmēja īpašumā, un vekselis šajā gadījumā apgrozās kā maiņas līdzeklis, aizvietojot naudu. To nereti izmanto starptautiskajās attiecībās, ar vekseļiem nokārtojot dažādus prasījumus bez naudas. Tā ir iespējams izdarīt naudas pārvedumus bez pašas naudas pārvešanas.

Tā kā ir izveidojusies negatīva prakse, ka nebanku aizdevēji aizņēmējam liek papildus parakstīt vekseli aizdevuma summas apmērā, tad pēc noprotestēta vekseļa aizdevējs var iegūt tiesas lēmumu par naudas piedziņu. Viens no riskiem ir arī tāds, ka pēc parāda samaksāšanas aizdevējs vekseli neiznīcina un tādējādi atkal piedzen naudu no aizņēmēja.

Kas var izrakstīt vekseli?

To var izdarīt jebkura maksātspējīga fiziska vai juridiska persona, vienīgais nosacījums – jāievēro likuma nosacījumi. Personām, kuras to izraksta, jābūt rīcībspējīgām.