Monthly Archives: August 2015

Kas ir tiesiskās aizsardzības process?

Tiesiskās aizsardzības process ir secīgas darbības, kuras ļauj jebkuram parādniekam atjaunot spēju nokārtot parādsaistības, ja tas ir nonācis finanšu rakstura problēmās vai draud nonākšana tajās. Ja esat parādnieks, kura īpašumā ir uzņēmums, ir vērts uzzināt par šo procesu ko vairāk.

Kas var uzsākt tiesiskās aizsardzības procesu?

To var uzsākt pats uzņēmums vai uzņēmuma vadība. Ar to arī tiesiskās aizsardzības process atšķiras no maksātnespējas procesa – šo pasākumu nevar uzsākt kreditors. Tas tiek uzsākts tajā brīdī, kad tiesa pieņem pieteikumu un ar lēmumu ierosina lietu. Tas Jums ir jāizstrādā plāns, kas jāiesniedz tiesā apstiprināšanai, pirms tam saskaņojot to ar kreditoru vairākumu. Svarīgi, ka pēc lietas ierosināšanas vēl nav garantēts, ka vairums kreditoru saskaņos Jūsu izstrādāto plānu un vai tiesa to apstiprinās.

Jums jāzina, ka tiesiskās aizsardzības process nepalīdzēs Jums atjaunot savu maksātspēju, ja Jums nebūs skaidra plāna, kā atjaunot savu uzņēmējdarbību. Šo procesu uzraudzīs administrators, kuru būs iecēlusi tiesa. Ja tiesiskās aizsardzības process tiks īstenots sekmīgi, tad Jūs būsiet nokārtojis savus parādus un turpināsiet uzņēmējdarbību.

Kādas ir sekas tam, ka tiesa ierosinās lietu par šo procesu?

Kolīdz tiek ierosināta lieta, tad uzreiz tiesu izpildītājs apturēs piedziņas darbības un Jūsu uzņēmumu nedrīkst likvidēt. Tāpat arī kreditori, kuri ir ieķīlājuši Jūsu uzņēmuma mantu, nevar Jums prasīt šīs mantas pārdošanu. Tiek apturēti līgumsodu un procentu pieaugumi, tiek apturēts nokavējums naudas pieaugums un apturēta nodokļu prasījuma nokavējuma naudas aprēķināšana. Neviens no Jūsu kreditoriem nedrīkst iesniegt savu pieteikumu tiesā par to, lai Jūsu uzņēmumu atzīst par maksātnespējīgu.

Kāda ir atšķirība starp tiesiskās aizsardzības procesu un vienošanos ar kreditoriem?

Atšķirība starp šīm abām lietām ir tāda, ka pirmajā gadījumā plānā paredzētā parādu samazināšana ir aktuāli arī tiem kreditoriem, kuri šiem nosacījumiem nepiekrīt. Svarīga atšķirība ir tāds aspekts, ka informācija par tiesiskās aizsardzības procesu ir pieejama jebkurai personai publiski.

Vai ir izņēmumi attiecībā uz nodokļu prasījumiem?

Jā, tādi ir. Bez VID piekrišanas nedrīkst paredzēt, piemēram, nodokļu pamatparāda dzēšanu vai samazināšanu, tāpat arī tā samaksas sadalīšanu termiņos, termiņa pagarināšanu vai tā atlikšanu uz laiku, kas ilgāks par pusgadu. Tāpat nedrīkst paredzēt nokavējuma naudas samazināšanu vairāk par pusi vai tās dzēšanu – tāds pats noteikums attiecas uz soda naudu. Nav pieļaujams, ka kārtējo nodokļu maksājumu summu sadala termiņos, pagarina termiņu vai to atliek uz laiku, kas ilgāks par 6 mēnešiem.

Kāds ir tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns?

Šo plānu apstiprina gan kreditori, gan tiesa. Jums kā uzņēmumam tiesiskās aizsardzības procesa plāns ir jānosūta visiem saviem kreditoriem. To var uzskatīt par saskaņotu ar kreditoriem, ja šo plānu ar parakstu atbalsta vismaz divas trešdaļas no visiem nodrošinātajiem kreditoriem un vairāk nekā 50% no nenodrošinātajiem kreditoriem.

No sākuma šis plāns ir jāsaskaņo ar kreditoriem, tad jāiesniedz tiesā apstiprināšanai, un tad Jūs varat to īstenot, kad ir saņemts tiesas apstiprinājums.

Šis plāns ir līdzīgs parastam biznesa plānam, kurš ietver Jūsu esošo finansiālo situāciju, naudas plūsmas prognozes un plānotās metodes, ko grasāties pielietot finansiālo grūtību atrisināšanai. To varat izstrādāt vai nu pats, vai arī kāds speciālists. Tas nozīmē, ka likumā nav noteikts, kam jāizstrādā tiesiskās aizsardzības procesa plāns. Plāns ir jāizstrādā 2 mēnešu laikā.

Kas ir vekseļi?

Tā kā pārsvarā aizdevumu līgumi Latvijā tiek noformēti par finanšu līdzekļu aizdošanu, tad ir svarīgi zināt, ka vekselis nav tas pats, kas aizdevuma līgums. Tas ir vērtspapīrs, bet vienlaicīgi arī rakstiski noformēta un vienpusēja saistība, saskaņā ar kuru parādnieks jeb vekseļa devējs pauž apņemšanos noteiktā termiņā samaksāt vekseļa turētājam konkrētu naudas summu.

Vekseli var arī formulēt kā parādzīmes konkrētu paveidu. Kad prece tiek pārdota uz parāda ar maksājuma atlikšanu, parādzīme fiksē to, kas kuram ir parādā un kad parāds jāatdod – arī tādā gadījumā, kad tiek aizdota nauda un tā jāatmaksā ar procentiem.

Kādi ir vekseļu veidi?

Ir divi vekseļu veidi – vienkāršais un pārvedu vekselis jeb tatra. Vienkāršais vekselis ir parādsaistības dokuments, ar kuru vekseļa devējs apņemas samaksāt vekseļa turētājam tajā norādīto naudas summu konkrētā laikā un vietā. Savukārt pārvedu vekselis jeb tartra ir kreditora (trasanta) rakstiska pavēle aizņēmējam (trasātam) samaksāt vekselī norādīto naudas summu trešajai personai (remitentam) noteiktā laikā un vietā.

Kopš 2013. gada Tieslietu ministrija izstrādājusi grozījumu Vekseļu likumā, tādējādi ļaujot izdot ne tikai papīra formas vekseli, bet arī elektronisko vekseli. Tas ir vērtspapīrs, kas ļauj tā turētājam gūt tiesības prasīt no vekseļa devēja vai akceptētāja samaksāt noteiktu naudas summu noteiktā termiņā un vietā. Elektroniskais vekselis or noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Kādas ir vekseļu kategorijas?

Šos vekseļus – vienkāršos un pārvedu – iedala vairākās subkategorijās, no kuriem populārākās ir: preču vekseļi, finanšu vekseļi, draudzības vekseļi.

Par preču vekseli sauc komerckredītu, ko pircējam piešķīris pārdevējs, pārdodot savu preci vai pakalpojumu. Šajā situācijā vekselis kalpo gan kā norēķinu līdzeklis, gan kredīta līdzeklis.

Savukārt finanšu vekselis saistīts ar budžeta finansējuma saņemšanu, kredīta izsniegšana, valūtas maiņu, algu izmaksu utt.

Draudzības vekselis ir dokuments, kuru abas puses izraksta bez preču piegādes, lai saņemtu no bankas naudu – tātad pēc būtības tas ir fiktīvs darījums. Par vienādu summu un ar vienādu maksāšanas termiņu abas puses (uzņēmumi vai fiziskas personas) viena otrai izraksta un pēc tam, iesniedzot bankā diskontam, saņem pretī naudu.

Kas jāiekļauj vekselī?

Formējot vekseli, obligāti jāiekļauj noteikts rekvizītu kopums. Pirmām kārtām svarīgi ir definēt, vai tas ir vienkāršs vai trata vekselis. Jāiekļauj arī beznosacījuma uzdevums maksāt noteiktu naudas summu, maksāšanas termiņa apzīmējums, maksāšanas vietas apzīmējums, personas vārds, kuras orderim izdarāma samaksa, izrakstīšanas vieta un laiks. Ja vekselis ir trata, jāuzraksta arī maksātāja (trasāta) vārds.

Kādas ir vekseļa funkcijas?

Tā kā vekseli var izmantot divējādi (kā kredīta un kā maksāšanas līdzekli), svarīgākā ir kredīta funkcija. Tādējādi tas tiek nodots jaunā vekseļa ņēmēja īpašumā, un vekselis šajā gadījumā apgrozās kā maiņas līdzeklis, aizvietojot naudu. To nereti izmanto starptautiskajās attiecībās, ar vekseļiem nokārtojot dažādus prasījumus bez naudas. Tā ir iespējams izdarīt naudas pārvedumus bez pašas naudas pārvešanas.

Tā kā ir izveidojusies negatīva prakse, ka nebanku aizdevēji aizņēmējam liek papildus parakstīt vekseli aizdevuma summas apmērā, tad pēc noprotestēta vekseļa aizdevējs var iegūt tiesas lēmumu par naudas piedziņu. Viens no riskiem ir arī tāds, ka pēc parāda samaksāšanas aizdevējs vekseli neiznīcina un tādējādi atkal piedzen naudu no aizņēmēja.

Kas var izrakstīt vekseli?

To var izdarīt jebkura maksātspējīga fiziska vai juridiska persona, vienīgais nosacījums – jāievēro likuma nosacījumi. Personām, kuras to izraksta, jābūt rīcībspējīgām.